Valoración de startups

PREGUNTAS BÁSICAS

Cousas que debes ter claras cando buscas financiación: saber canto precisas, ter claro o valor da nosa empresa. Tamén cómpre sabermos que porcentaxe e por que cantidade estamos en disposición de ceder unha parte dela.

Só as persoas que arriscaron o seu patrimonio e acumularon noites sen durmir saben o valor que ten a empresa que levantaron. Antes de analizar os métodos de valoración dunha startup como se fose unha ra disecada, recomendámosche que reflexiones sobre as seguintes variables para te faceres unha idea -antes de comezar cos cálculos- de canto precisas, e a cambio de que estás disposto/a a obtelo.

1. Canto diñeiro preciso

Pode que queiramos vendelo todo e retirarnos ás Bahamas. Pero se o que precisamos é unha inxección -para crecer, ou para sobrevivir- que nos permita seguir adiante, o primeiro que debemos saber é que cantidade de diñeiro nos vai permitir atinxir os nosos obxectivos. 

Por exemplo, se vas precisar incorporar dúas programadoras senior durante un ano terás que saber canto supón en gasto para a empresa: salarios, cotizacións etc. E contar coa marxe necesaria para o posible caso de que teñamos que afrontar un despido ou unha baixa.

2. Que valor ten a miña empresa para min

Soamente quen empezou desde cero, con risco do seu patrimonio persoal e poñendo toda a carne no asador pode saber que valor ten o que construíu. Mais sexamos realistas: este valor debe poder apoiarse nun Plan de negocio fundamentado.

Con este exercicio imos obter un valor que case seguro non vai ser o que tome en consideración un investidor. Porén, vainos servir para situármonos nun rango do que poderemos considerar xusto.

3. Que porcentaxe da miña empresa estou en disposición de ceder e que mecanismos de control son irrenunciables

Ás veces acadamos un acordo económico que nos parece xusto no plano financeiro, pero supón perder a nosa autonomía, ou o control da empresa? En caso de venta xa teremos asumido que isto é o que vai acontecer, mais se buscamos una rolda: queremos ceder o mando a alguén alleo?

Para chegar a unha conclusión sobre esta reflexión debemos ter en conta dous factores: que porcentaxe das participacións sociais estamos dispostas a ceder (e con que dereitos para esas participacións) e como quedará o órgano de administración. As dúas preguntas son chave para coñecer quen guiará el rumbo da compañía despois da financiación.

Coas respostas ás anteriores preguntas coñeceremos as nosas necesidades de financiación, e a que porcentaxe renunciariamos a cambio. Estas variables por si mesmas poden darnos unha valoración da empresa e, en todo caso, van ser capitais na negociación porque marcarán as nosas liñas vermellas.

  • MÉTODOS DE VALORACIÓN: 

Non obstante, existen outros métodos de valoración máis “obxectivos”, que explicamos a continuación. As startups son empresas e, polo tanto, son susceptibles de ser valoradas con métodos financeiros tradicionais. Pero non son empresas “normais”: teñen unha serie de peculiaridades que fixeron necesaria a creación de novos métodos de valoración, ou a aplicación de factores de corrección a eses métodos “de toda a vida”.

Non existe un método de valoración idóneo para todas as startups: escoller o máis axeitado dependerá de factores como a etapa en que se atope, se xa comezou a facturar, ou o perfil do investidor. O momento tamén é decisivo: unha valoración pre-money é a que mide o valor da start-up antes de recibir o investimento; a valoración post-money  é a de despois do investimento.

Comparativa con startups similares: consiste en tomar os números (resultados ou vendas) dunha startup do sector, de similar traxectoria, e aplicar un múltiplo. Para iso será preciso que exista polo menos unha startup coa que nos podamos comparar, e que no estea en perdas, para que podamos tomar os seus resultados como referencia.

Para axustar os resultados da comparativa á nosa empresa haberá que matizalos tendo en conta os seguintes factores de corrección:

  • O equipo co que contamos: se temos xente con experiencia noutras startups que triunfaran, isto valorarase positivamente.
  • O tamaño do noso mercado potencial e o seu estado de madurez.
  • A dispoñibilidade do noso produto ou tecnoloxía: como de avanzado está.
  • Se temos competencia, e en que estado se atopa.

Unha variación deste método é o ScoreCard, no que se asignan pesos específicos a cada unha das variables, que nos dan un factor de corrección a aplicar sobre a valoración. O problema, como acontece na valoración por comparación, é dar cunha startup que resulte comparable.

Valoración sobre a última rolda: evidentemente só é aplicable se non é a nosa primeira rolda. É un sistema habitual de valoración, mais ten os seus perigos: podemos acabar tendo un valor totalmente irreal, que crece demasiado rápido só para poder subir la entidade das roldas, sen sustento real.

Método Berkus: ideado por Dave Berkus, un investidor californiano que creou o seu propio método de valoración para startups en fase inicial. Consiste en definir los fitos nos que a startup adquire valor, e asignar unha cantidade a cada un dos que se superasen no momento da financiación.

Dave Berkus redefiniu estes fitos (aos que se asigna un máximo de 500k dólares por cada un) en 2016, deixándoos como seguen: a solidez do equipo fundador, o estado de desenvolvemento da idea e o mercado potencial, a existencia dun prototipo funcional, o establecemento de relacións estratéxicas e as vendas ou a tracción do produto ou servizo.

Venture Capital: este método vai alén da valoración da empresa no momento da financiación (pre-money), e analiza tamén o seu valor após a financiación (post-money) e o valor terminal da startup a futuro, en caso de exit. Con estes parámetros calcúlase o ROI, retorno do investimento que se poderá obter en caso de exit. Para coñecer a valoración pre-money, calcúlase primeiro a post-money, que é igual ao valor terminal entre o ROI.

Desconto de fluxos de caixa futuros: é un dos métodos “tradicionais” de valoración, pero en lugar de tomar os fluxos de caixa pasados -que poden non existir- ten en conta os futuros. Para calcular o valor da empresa con este método tómase o cash flow libre (despois de impostos e financiada con fondos propios) segundo o Plan de negocio. Unha vez coñecemos esta cifra, teremos que aplicar a variable do tempo do Plan de negocio para obter o valor terminal, sobre o que finalmente se aplicará unha taxa de desconto en función dos riscos: esta taxa será maior canto menos madura estea a startup.